Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r.,
Nr 144, poz. 1204, ze zm.), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827).

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę
w ramach serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.poradniazywieniowadlaciebie.pl.
Niniejszy Regulamin ma także odpowiednie zastosowanie w przypadku nabywania usług
określonych w § 3 ust. 1 poniżej za pośrednictwem innych stron internetowych
administrowanych przez Usługodawcę, chyba że Usługodawca poinformuje o stosowaniu innego
regulaminu.
2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
a) Usługodawca – Agnieszka Grynia, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Poradnia Żywieniowa Dla Ciebie z adresem głównego miejsca wykonywania działalności ul. Polna 1/17, 63-000 Środa Wielkopolska, NIP: 7861653204, REGON: 363290040, adres e-mail: poradniadlaciebie@gmail.com.
b) Serwis – serwis internetowy Usługodawcy, prowadzony pod adresem internetowym
www.poradniazywieniowadlaciebie.pl.
c) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca
zdolność do czynności prawnych, nabywająca usługę od Usługodawcy;
d) Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą będącym
przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością
gospodarczą lub zawodową tej osoby;
e) Newsletter – materiały przesyłane przez Usługodawcę drogą elektroniczną Klientom,
którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie, mogące stanowić informację handlową w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).

§ 2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania z usług świadczonych przez
Usługodawcę, urządzenie, którym posługuje się Klient, powinno spełniać następujące minimalne
wymagania techniczne:
a) posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,
b) posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści
dostępnych w sieci Internet. Wyłączenie akceptacji plików Cookies i Skryptów Java może
zakłócić prawidłowe działanie strony internetowej,
c) aktywne konto poczty e-mail.
2. W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest posiadanie:
a) w przypadku korespondencji mailowej – aktywne konto poczty e-mail,
b) w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – oprogramowanie
komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności .pdf, .doc., .docx, .txt, .jpg etc.
3. Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani
oprogramowania wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, z uwagi na transmisję danych za
pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości
ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Usługodawcą a Klientem.
5. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
6. Każdy Klient może nieodpłatnie utworzyć w Serwisie swoje indywidualne konto. W tym celu
należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem www.poradniazywieniowadlaciebie.pl
Założenie oraz korzystanie z konta jest nieodpłatne. Usługa utrzymania konta Klienta w Serwisie
świadczona jest przez czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z utrzymania
konta, przesyłając stosowne żądanie na adres mailowy Serwisu wskazany w §1 ust. 2 lit. a) lub
pocztą na adres korespondencyjny wskazany w § 1 ust. 2 lit. a).

§ 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki wykonywania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Usługodawca oferuje następujące usługi:
a) konsultacja dietetyczna online,
b) kontynuacja konsultacji dietetycznej online.
2. Nabycie usługi przez Klienta wymaga wypełnienia formularza dostępnego na stronie
internetowej oraz uiszczenia płatności. Nabycie usługi wymaga utworzenia konta w Serwisie.
3. Każdy Klient może nieodpłatnie skorzystać z subskrypcji Newslettera. Usługa wysyłania
Newslettera świadczona jest przez czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z
subskrypcji Newslettera, przesyłając stosowne żądanie na adres mailowy
poradniadlaciebie@gmail.com lub pocztą na adres wskazany w § 1 ust. 2 lit. a) niniejszego
regulaminu.
4. Nie ustanawia się minimalnego czasu trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy o
świadczenie usług.
5. Plan dietetyczny jest układany przez z Usługodawcę na podstawie informacji otrzymanych od Klienta (wywiad żywieniowo-medyczny).
6. Usługodawca niniejszym informuje, że stosowanie planu dietetycznego może w niektórych przypadkach mieć negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie uczestnika.

§ 4. Warunki nabywania usług

1. Informacje dotyczące oferowanych usług, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią
oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy świadczenia usług, Klient powinien wypełnić w
formularz zamówienia, podając w nim następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
d) numer telefonu,
– oraz dokonać zapłaty.
3. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i są cenami brutto.
4. Honorowane są następujące formy płatności:
a) płatności elektroniczne (Przelewy24.pl),
b) przelew tradycyjny.
5. Klient powinien dokonać płatności w dniu złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności w
powyższym terminie Usługodawca skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia zaistniałego opóźnienia.

§ 5. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Usługodawca ma obowiązek należytego świadczenia usług określonych w niniejszym
Regulaminie. W przypadku stwierdzenia wadliwości usługi świadczonej przez Usługodawcę
Klient może wszcząć postępowanie reklamacyjne.
2. Reklamacje dotyczące zamówionych usług mogą być składane:
a) drogą mailową na adres poradniadlaciebie@gmail.com,
b) drogą pocztową na adres: Agnieszka Grynia, ul. Polna 1/17, 63-000 Środa Wielkopolska.
3. Klient w reklamacji powinien wskazać:
a) swoje imię i nazwisko,
b) dane pozwalające zidentyfikować transakcję (np. datę złożenia zamówienia),
c) przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę,
d) dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail) umożliwiające skontaktowanie się z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji.
4. Jeżeli dane podane przez Klienta nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji przez
Usługodawcę, Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia
zaistniałych braków reklamacji.
5. Termin rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta wynosi 14 dni od momentu jej
zgłoszenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo
złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a
Usługodawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to
uznał za uzasadnione.
6. O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub drogą
pocztową na wskazany przez niego adres.§ 6. Informacje dla Konsumentów
Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:
1) Złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu powstałego w związku z zawartą umową do stałego
polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej;
2) Zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie
postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a
przedsiębiorcą;
3) Bezpłatna pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do
której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.

§ 6. Odstąpienie od umowy

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy
w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów
określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 827).
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przez Konsumenta złożone na formularzu.
3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie
przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki
termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona
przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30
dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi
niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne
niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje
konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,
przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,
wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień
lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa
odstąpienia od umowy.

§ 7. Postanowienia dotyczące umów z Klientami niebędącymi
Konsumentami

1. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem odpowiedzialność kontraktowa Usługodawcy
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, ograniczona jest do
wysokości zapłaconej ceny za usługę. Odpowiedzialność Usługodawcy w powyższym zakresie nie
obejmuje korzyści, które Klient niebędący Konsumentem mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie
wyrządzono.

§ 8. Prawa autorskie

1. Wszelkie utwory dostępne w Serwisie i innych stronach, o których mowa w § 1 ust. 1, a w
szczególności zdjęcia, materiały graficzne oraz treści stanowią przedmiot praw autorskich
przysługujących Usługobiorcy lub podmiotom trzecim i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z
dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 2, poz. 23 ze zm.). Korzystanie z tych utworów jest dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, który nie
wykracza poza użytek dozwolony na gruncie obowiązującego prawa.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca poinformuje Klientów o
wprowadzonych zmianach. Postanowienia nowego Regulaminu wiążą Klienta od momentu
zaakceptowania przez Klienta jego postanowień.
2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1.05.2021 r